Vuosikokouskutsu

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi

ETÄKOKOUKSENA tiistaina 13.04.2021 klo 18:00-
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla ennakkoon 06.04.2021 mennessä: sihteeri@terrierijarjesto.fi
Mikäli sähköpostiosoite ei toimi, voit ilmoittautuamyös osoitteessa stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat n. viikkoa ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina. Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin ennen kokousta.

Jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat on toimitettava STJ:n sihteerillä 6.4.2021 kello 16.00 mennessä sähköpostilla os.: sihteeri@terrierijarjesto.fi. Jäsenyhdistysten kokoukseen valtuutettujen edustajien sähköpostit on ilmoitettava etukäteen. Mikäli yhdistys on valtuuttanut useampia edustajia, on jokaisen edustajan sähköpostiosoite ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautumisen jälkeen kukin edustaja saa n. viikkoa ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina.

Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja (valittu vuosille 2020-2021) kahdeksi vuodeksi ja erovuoroisten tilalle enintään 12 (kaksitoista) varsinaista jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi niin, että hallituksessa on enintään 20 (kaksikymmentä) jäsentä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään seuraavien rotujen jalostuksentavoiteohjelmat (JTO):
kääpiöbullterrieri 2022-2025 , JTO luettavissa: https://bin.yhdistysavain.fi/1603951/JtWIKasQT29FnuX8Ampc0V8gqi/K%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6bullterrieri%20JTO%202021-2025.pdf

Hallitus esittää, että hyväksytään kääpiöbullterrieri-rodun JTO 2022-2025 ja PEVISA*) -ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2025.

SYDÄN

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk.

SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE – tutkimustulos on voimassa 24 kk.

SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta.

AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.

SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

LAD, LP, PLL

Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot.

Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.

Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.

Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä. Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta.

Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä

PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025

Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että käsitellään ja päätetään bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaesityksestä ajalle 1.1.2022 -31.12.2025 kahdesta eri vaihtoehdosta:

ESITYS 1.

Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen esitys rotuyhdistyksen vuosikokoukselle 13.03.2021 bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaehdotukseksi 1.1.2022-31.12.2025.

BULLTERRIERI, PEVISA 2022-2025 -ohjelmaehdotus

LAD-geenitestitulos: toisella vanhemmalla täytyy olla ennen astutusta saatu geenitestitulos: terve.

Koiralla tulee olla ennen astutusta vähintään 12 kk iässä annettu sydäntutkimuslausunto.

Koiralle voidaan tehdä vähintään 12 kk iässä sydämen auskultaatiotutkimus. Mikäli sivuääntä ei kuulu, on auskultaatio voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus.

Sydämen ultraäänitutkimus, joka ei osoita sairauden merkkejä (tulos A) on koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ulkomainen sydämen auskultaatiotutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei sivuääntä kuulu, kelpaa tai ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa. 

Vaatimukset ulkomaiselle sydäntutkimukselle:
⁃                    tutkimus on eläinlääkärin suorittama
⁃                    koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
⁃                    koiralla ei ole todettu sydänsairautta

ROTUKOHTAINEN ERITYISEHTO:

LAD: ulkomaisista jalostusuroksista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Lausunnon mukana on kuitenkin oltava eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä

Ulkomaisia tutkimattomia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Ei vaadita sydäntutkimuslausuntoa.

ESITYS 2.

Suomen Terrierijärjestön hallituksen bullterrieri -rodun PEVISA – ohjelmaesitys 1.1.2022-31.12.2025

LAD

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD– geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD- geenin suhteen terveen koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-kantajia, ei rekisteröidä. *

*LAD-geenitestaus JTT:n jo hyväksymä PEVISA, voimassa 1.7.-31.12.2021

SYDÄN

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydämen auskultaatiotutkimus. Auskultaatiotutkimuksen alaikäraja on 12 kk. Tutkimus on voimassa 24 kk.
Mikäli koiralla kuuluu sivuääni, tai sydänkuuntelun tulos on epävarma, tulee koiralla olla ennen astutusta tehty sydänultra. Sydänultratutkimuksen alaikäraja 12 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A”, TERVE – tutkimustuloksen tai lausunto ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläiset rekisteröidään.

SKL:n sydänultra tulos ”C” -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Sydänkuuntelua ei vaadita 24 kk välein koiralta, jolle on tehty sydämen ultraäänitutkimus yli 12 kuukauden iässä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimuksia.

PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025

Muut jäsenten 28.02.2021** mennessä hallitukselle esittämät asiat.

Esitykset on toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@terrierijarjesto.fi.

TERVETULOA  KAIKKI  MUKAAN!

* PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.

** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (10 §) mukaan äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.). Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja. Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat.