Säännöt

SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry
FINLANDS TERRIERORGANISATION rf

PDF: Suomen Terrierijärjestö ry SÄÄNNÖT

PDF: Suomen Terrierjärjestön kokoukset OHJE

PDF: STJn kunniamerkkisäännöt

PDF: STJn ansiomerkit ja plaketit

1. Järjestön nimi
Järjestön nimi on Suomen Terrierijärjestö ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Terrierorganisation rf, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Järjestöstä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.

2. Tarkoitus
Järjestön toiminta käsittää koko maan ja sen tarkoituksena on Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry.hyn kuuluvana ja sen hyväksymänä rotujärjestönä edistää Suomessa
puhdasrotuisten ja terveiden terrierien kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin.

3. Kieli
Järjestön kielet ovat suomi ja ruotsi. Pöytäkirjakieli on suomi.

4. Toimintatarkoitustaan järjestö toteuttaa:

  • tekemällä järjestön toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja
  • suorittamalla jalostusneuvontaa
  • levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen sanan keskuudessa
  • seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita, sekä
  • ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin sekä antamalla niille tarvittaessa lausuntoja järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidossa ym. vastaavanlaisilla tavoilla.

5. Jäsenyys
Järjestön jäseniä voivat olla sekä 6 § mainitut rekisteröidyt yhdistykset että 7 § mainitut yksityiset henkilöt.

6. Jäsenyhdistykset
Jäsenyhdistykseksi järjestön varsinainen kokous voi hyväksyä:
1. Terrierirotujärjestön
2. Terrierirotua harrastavan yhdistyksen
3. Terrierirotukerhon
4. Alueellisen terrieriyhdistyksen

Jäsenyhdistyksen tulee noudattaa järjestön kokouksen päätöksiä ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen säännöt sekä luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä. Jäsenyhdistyksen sääntöjen muutoksista on ilmoitettava järjestön hallitukselle. Jäsenyhdistyksen on vuosittain lähetettävä järjestön hallitukselle ennen maaliskuun loppua toimintasuunnitelmansa ja edellisen vuoden toimintakertomuksensa sekä edellisen vuoden päättyessä ajan tasalla oleva jäsenluettelonsa.

7. Henkilöjäsenet
Henkilöjäseniä ovat vuosi- ja kunniajäsenet sekä tuomari- ja kirjeenvaihtajajäsenet sekä kunniapuheenjohtaja sekä järjestön ainaisjäsenet, jotka eivät kuulu mihinkään jäsenyhdistykseen.
Henkilöjäseneksi voi liittyä jokainen järjestön tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut.
Kunniajäseneksi voi vuosikokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua sellaisen henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänyt järjestön tarkoituksen toteuttamista.
Kunniapuheenjohtajaksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä valita erittäin ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.
Tuomarijäseniä ovat terrierirotujen ulkomuototuomarit sekä luolakokeiden taipumuskokeiden ylituomarit.
Kirjeenvaihtajajäseneksi voi hallitus kutsua ulkomailla asuvan ansioituneen henkilön.
Kunniapuheenjohtaja, kunniajäsen, tuomarijäsen ja kirjeenvaihtajajäsen ovat vapautettuja jäsenmaksusta.

8. Henkilöjäseneksi hyväksyminen
Henkilöjäsenet, joista ei 7§:ssä ole erikseen toisin määrätty, hyväksyy hallitus vähintään 3/4 äänten enemmistöllä.

9. Ainaisjäsenet
Järjestön ainaisjäseniä ovat:

1. ennen 30.6.1987 ainaisjäsenmaksunsa maksaneet Suomen Terrieriklubi ry:n ainaisjäsenet
2. ennen 30.6. 1987 ainaisjäsenmaksunsa järjestön jäsenyhdistykselle maksaneet ainaisjäsenet
3. järjestön syyskokouksen hyväksymän ainaisjäsenmaksun 1.7.1987 jälkeen maksaneet ainaisjäsenet.

Mikäli jäsenyhdistyksen jäsen on maksanut ainaisjäsenmaksunsa järjestön jäsenyhdistykselle 30.6. 1987 jälkeen, tulee hänestä järjestön ainaisjäsen maksamalla järjestön ensimmäisen syyskokouksen hyväksymän ainaisjäsenmaksun ja jäsenyhdistykselle maksetun ainaisjäsenmaksun erotuksen.
Mikäli Suomen Terrieriklubi ry:n jäsen on maksanut ainaisjäsenmaksunsa 30.6.1987 jälkeen, tulee hänestä järjestön ainaisjäsen maksamalla järjestön ensimmäisen syyskokouksen hyväksymän ainaisjäsenmaksun ja maksetun ainaisjäsenmaksun erotuksen.

10. Jäsenen eroaminen/erottaminen
Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti järjestön pöytäkirjaan.
Jos jäsen ei kuluvan vuoden loppuun mennessä ole maksanut jäsenmaksua, jäsen voidaan erottaa hallituksen päätöksellä.
Jos jäsen toimii järjestön sääntöjä tai tarkoitusperiä vastaan taikka muuten hyvien tapojen vastaisesti, tai jos jäsen menettelyllään järjestössä tai sen ulkopuolella on huomattavasti vaikeuttanut järjestön toimintaa, järjestön varsinaisella kokouksella on oikeus erottaa jäsen järjestöstä. Erottamiseen vaaditaan vähintään 3/4 kokouksessa annetuista äänistä.
Jos jäsen on erotettu Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:stä, järjestön hallituksella on oikeus erottaa jäsen myös järjestöstä.
Jäsenellä joka eroaa tai erotetaan järjestöstä ei ole oikeutta sen varoihin.

11. Hallintoelimet
Järjestön hallinnasta huolehtii sen hallitus, ja järjestön päätäntävaltaa käyttävät järjestön kokoukset.

12. Varsinaiset kokoukset ja kokousedustajat
Järjestö kokoontuu vuosittain kahteen varsinaiseen kokoukseen:
1. Vuosikokoukseen huhtikuussa
2. Syyskokoukseen marraskuussa

Kokouksen tarkemman ajan ja paikan määrää järjestön hallitus.
Kokouskutsu on vähintään kuukautta ennen kokousta toimitettava kirjallisesti jokaiselle jäsenelle. Jos jäsen haluaa jonkin asian järjestön varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, siitä on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.
Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen kokouksessa.
Jäsenyhdistyksillä on yksi ääni jokaista henkilöjäsentensä alkavaa 30-lukua kohti, kuitenkin enintään 5 ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa.
Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.
Järjestön kokouksissa on järjestön jokaisella henkilöjäsenellä yksi ääni, jota hän käyttää läsnäolevana.

13. Vuosikokousasiat
Vuosikokouksessa huhtikuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Esitetään hallituksen toimintakertomus
9. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
10. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
11. Valitaan vaalitoimikunta ja nimetään sen koollekutsuja
12. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä
13. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
14. Käsitellään jäsenten kirjallisesti tekemät esitykset, jotka on jätetty hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen vuosikokousta
15. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

14. Syyskokousasiat
Syyskokouksessa marraskuussa käsitellään seuraavat asiat:

1. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja
3. Valitaan kokoukselle sihteeri
4. Valitaan kokoukselle kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa
5. Valitaan kolme (3) ääntenlaskijaa
6. Todetaan kokouksen laillisuus
7. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintavuodelle
9. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
10. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja jota voidaan kutsua järjestön puheenjohtajaksi
11. Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varamiehineen erovuoroisten tilalle
12. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä
13. Suoritetaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajien valinta
14. Valitaan edustajat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n kokouksiin ja ehdokkaat varamiehineen valtuustoon
15. Päätetään järjestön matkustussäännöstä seuraavalle kalenterivuodelle
16. Päätetään uusien jäsenyhdistysten hyväksymisestä
17. Käsitellään hallituksen syyskokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
18. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen syyskokousta.
19. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain määräykset

15. Ylimääräiset kokoukset
Varsinaisten kokousten lisäksi järjestö voi pitää ylimääräisiä kokouksia. Ylimääräinen kokous on pidettävä mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään 1/10 järjestön jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten on pyytänyt. Tällainen kokous on kutsuttava koolle viimeistään 60 päivän kuluessa pyynnön esittämisestä. Ylimääräisen kokouksen koollekutsumisesta, äänestyksistä ja jäsenyhdistysten edustajista ovat voimassa samat säännöt kuin edellä on 12§:n kohdalla varsinaisesta kokouksesta mainittu.

16. Hallitus
Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi vähintään seitsemän (7) ja enintään 20 (kaksikymmentä) varsinaista jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, sekä jälkimmäisten henkilökohtaiset varamiehet.
Puheenjohtajan ja jäsenet valitsee järjestön syyskokous.
Jäsenistä ja varajäsenistä on kalenterivuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisellä kerralla määrätään erovuoroiset jäsenet arvalla ja sen jälkeen vuoron mukaan. Uusien jäsenten erovuoroisuus määrätään arvalla, edelläolevan periaatteen mukaisesti.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan esityksiä valmistelevan ja juoksevia asioita hoitavan työvaliokunnan.

17. Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on paikalla.

18. Hallituksen kokoontuminen
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta postitetulla kirjeellä.

19. Osallistuminen hallituksen kokouksiin
Järjestön hallitus voi kutsua toimikuntien puheenjohtajat hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

20. Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, järjestön kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita noudattaen:

1. Johtaa järjestön toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. Edustaa järjestöä ja hoitaa sen asioita
3. Valita sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Sihteeri ja taloudenhoitaja voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
4. Valmistella ja esittää vuosikokoukselle edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
5. Valmistella ja esittää järjestön kokouksille muut niille kuuluvat asiat sekä
6. Valmistella ja esittää syyskokoukselle seuraavan vuoden tulo- ja menoarvio
7. Päättää näiden sääntöjen 7§:n ja 8§:n asettamissa rajoissa uusien henkilöjäsenten hyväksymisestä

21. Toimikunnat
Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä.
Syyskokous valitsee toimikuntien puheenjohtajat. Puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa järjestön kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita sekä noudattaa Suomen Kennelliitto-Finska kennelklubben ry:n vahvistamia jalostus- yms. toimintaa koskevia ohjeita.

22. Nimenkirjoitus
Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonmpikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa. Hallitus voi kuitenkin määrätä taloudenhoitajan yksin kirjoittamaan talousasioissa järjestön nimen.

23. Äänestykset
Ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, ratkaistaan kaikki asiat järjestön kokouksissa avoimella äänestyksellä, mikäli lippuäänestystä ei vaadita, sekä yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa ja lippuäänestyksissä arpa, muissa asioissa puheenjohtajan kannattama mielipide.

24. Talouden tarkastaminen
Järjestöllä on kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, jotka valitaan syyskokouksessa tehtäviinsä vuodeksi kerrallaan. Järjestön tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Järjestön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on hallituksen toimintakertomuksen kanssa esitettävä tilintarkastajille viimeistään maaliskuun 5. päivänä. Tilintarkastajien tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

25. Jäsenmaksut
Jäsenmaksut, joiden suuruuden järjestön syyskokous määrää, on maksettava kesäkuun loppuun mennessä. Syyskokous voi lisäksi määrätä, että uuden jäsenen on suoritettava liittymismaksu. Oikeus jäsenetuihin lakkaa, jollei jäsen ensimmäisen vuosipuoliskon aikana ole suorittanut jäsenmaksuaan. Vapaat jäsenmaksun suorittamisesta ovat kunniapuheenjohtaja, kunniajäsenet, tuomari- ja kirjeenvaihtajajäsenet sekä 9 § mukainen ainaisjäsen.
Järjestöön kuuluva jäsenyhdistys suorittaa yhdistysjäsenmaksun, jonka järjestön syyskokous määrää. Jäsenyhdistys suorittaa jokaisesta henkilöjäsenestään henkilöjäsenmaksun, jonka suuruuden järjestön syyskokous määrää.
Järjestön henkilöjäsenet suorittavat syyskokouksen määräämän jäsenmaksun suoraan järjestölle. Järjestön syyskokous määrää myös järjestön ainaisjäsenmaksun suuruuden. Jäsenmaksun suorittaminen oikeuttaa jäsenet järjestön tarjoamiin jäsenetuihin.

26. Toimikuntien määrärahat
Hallituksen avuksi asetetuille toimikunnalle syyskokous voi myöntää vuosittain tarpeellisen määrärahan toimikuntien hallitukselle tekemien ja hallituksen hyväksymien ehdotusten pohjalta. Määräraha on käytettävä ehdotuksessa mainituun tarkoitukseen.

27. Sääntöjen muutokset
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan järjestön kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on julkaistava kokouskutsussa ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuna esitettävä kokoukselle.

28. Järjestön purkaminen
Järjestön purkamisesta on tehtävä päätös kahdessa vähintään kuukauden väliajalla pidettävässä järjestön kokouksessa, joista toinen on vuosikokous, ja on päätöstä kummassakin kokouksessa kannatettava vähintään 3/4 äänistä. Järjestön varat luovutetaan sen purkautuessa samoja tarkoitusperiä edistävälle rekisteröidylle kennelyhdistykselle järjestön viimeisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti.

29. Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

30. Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.