Säännöt

PDF: Suomen Terrierijärjestö ry SÄÄNNÖT -vanhat

PDF: Suomen Terrierjärjestön kokoukset OHJE

PDF: STJn kunniamerkkisäännöt

PDF: STJn ansiomerkit ja plaketit


SUOMEN TERRIERIJÄRJESTÖ ry  –  FINLANDS TERRIERORGANISATION rf SÄÄNNÖT
Voimassa 1.1.2020 alkaen

1 §
Järjestön nimi on Suomen Terrierijärjestö ry, ruotsiksi Finlands Terrierorganisation rf ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Järjestöstä käytetään näissä säännöissä nimitystä järjestö.


Järjestön tarkoituksena on Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n hyväksymänä jäsen- ja rotujärjestönä edistää Suomessa rekisteröityjen, puhdasrotuisten ja terveiden terrierirotujen kasvatusta ja jalostusta sekä niiden käyttöä ja tunnetuksi tekemistä. Järjestö voi liittyä sen tarkoitusperiä palveleviin yhdistyksiin. Tarkoitustaan järjestö toteuttaa tekemällä järjestön toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittamalla julkaisu- ja tiedotustoimintaa, järjestämällä keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia, kursseja, näyttelyitä sekä kokeita ja kilpailuja, suorittamalla jalostusneuvontaa, levittämällä oikeita käsityksiä kenneltoiminnan merkityksestä asianharrastajien, yleisön ja julkisen sanan keskuudessa seuraamalla kenneltoimintaan liittyvää kehitystä niin kotimaassa kuin ulkomailla ja tekemällä alan kehittämistä tarkoittavia aloitteita sekä ylläpitämällä yhteyksiä jäsenyhdistyksiin, alan keskusjärjestöön, kennelpiireihin ja muihin kennelyhdistyksiin antamalla niille tarvittaessa lausuntoja järjestön toimialan puitteissa, ulkomuototuomarikoulutuksessa, koetuomarikoulutuksessa, rotukirjan ja koirarekisterin pidosta ja muista järjestön toimialaan kuuluvista asioista.

3 §
Toiminnassa voidaan käyttää molempia kotimaisia kieliä, mutta järjestön pöytäkirjakieli on suomi.

4 §
Järjestön toiminta käsittää koko maan. Toimintansa tukemiseksi järjestö voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, myyjäisiä ja rahankeräyksiä. Jäsenet voivat hallituksen suostumuksella muodostaa terrieriharrastuspiirejä ja -osastoja.

5 §
Järjestön jäseniä voivat olla sekä 6 § mainitut rekisteröidyt yhdistykset että 7§ mainitut yksityiset henkilöt.

6 §
Järjestön henkilöjäseniä ovat vuosi- ja kunniajäsenet sekä tuomari- ja ylituomarijäsenet sekä kunniapuheenjohtaja. Lisäksi järjestön jäseniä ovat ainaisjäsenet, jotka eivät kuulu mihinkään jäsenyhdistykseen ja ovat maksaneet jäsenmaksunsa 31.12.2017 mennessä. Henkilöjäseneksi hallitus voi hyväksyä vähintään ¾ äänten enemmistöllä jokaisen järjestön tarkoituksesta ja toiminnasta kiinnostunut 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka harrastaa tai kasvattaa järjestöön kuuluvan jäsenyhdistyksen edustamaa rotua, mutta ei kuulu ko. jäsenyhdistykseen, mikäli 7§:ssä ei ole erikseen toisin määrätty. Kunniajäseneksi voi vuosikokous yksimielisen päätöksen perusteella kutsua sellaisen henkilön, joka on erikoisen ansiokkaasti edistänyt järjestön tarkoituksen toteuttamista. Kunniapuheenjohtajaksi voi vuosikokous hallituksen ehdotuksesta yksimielisellä päätöksellä valita erittäin ansioituneen entisen puheenjohtajansa. Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi. Tuomarijäseniä ovat terrierirotujen ulkomuototuomarit ja luolakokeiden taipumuskokeiden ylituomarit. Kannatusjäsenenä voi olla yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa kannattaa ja tukea yhdistyksen toimintaa.

7 §
Varsinaisina jäseninä voivat yksityisten henkilöiden lisäksi olla rekisteröidyt rotuyhdistykset, joita kutsutaan jäsenyhdistyksiksi. Jäsenyhdistykseksi järjestön varsinainen kokous voi hyväksyä terrierirotujärjestön, terrierirotua harrastavan yhdistyksen, terrierirotukerhon tai alueellisen terrieriyhdistyksen.
Jäsenyhdistyksen tulee noudattaa järjestön kokouksen päätöksiä ja määräyksiä. Jäsenyhdistyksen jäsenhakemukseen on liitettävä sen yhdistysrekisterin hyväksymät säännöt sekä yhdistysrekisteriote, jossa on luettelo yhdistyksen hallituksen jäsenistä ja toimihenkilöistä. Jäsenyhdistyksen yhdistysrekisterin hyväksymistä sääntöjen muutoksista on ilmoitettava järjestön hallitukselle. Jäsenyhdistyksen on vuosittain toimitettava järjestön hallitukselle maaliskuun 31. päivään kuluvaa kalenterivuotta toimintasuunnitelmansa, edellisen vuoden toimintakertomuksensa ja edellisen kalenterivuoden 31.12. mennessä päivitetyn jäsenluettelonsa.

8 §
Varsinaisilta jäseniltä, jäsenyhdistykseltä ja jäsenyhdistyksen henkilöjäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden määrää järjestön vuosikokous. Järjestöön kuuluva jäsenyhdistys suorittaa yhdistysjäsenmaksun lisäksi jokaisesta henkilöjäsenestään henkilöjäsenmaksun, jonka suuruuden järjestön kokous määrää. Järjestön henkilöjäsenet suorittavat kokouksen määräämän jäsenmaksun suoraan järjestölle. Tuomari-, kunnia- ja 6 §:n ainaisjäseneltä ei peritä jäsenmaksuja. Kannatusjäsenet suorittavat vuosittaisen varsinaisen henkilöjäsenen vuotuisen jäsenmaksun viisinkertaisena. Yhdistyksen jäsenmaksut erääntyvät toukokuun 31. päivänä. Järjestön hallitus lähettää vuosikokouksen jälkeen jäsenille tiedon kyseisen vuoden jäsenmaksujen suuruuksista, sekä maksutiedot postitse tai sähköpostilla. Jäsenmaksun eräännyttyä ei jäsenille lähetetä maksumuistutusta. Jos jäsen ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuluvan toimikauden 31. päivään toukokuuta mennessä, voi hallitus erottaa jäsenen yhdistyksestä. Jäsenmaksun maksamatta jättämisen takia erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta valittaa erottamisestaan yhdistyksen kokoukselle.

9 §
Jäsen voi erota järjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittaa erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyhdistyksen eroaminen käsitellään ja päätetään järjestön vuosikokouksessa.  Hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin ja/tai jos jäsen on toiminut hyvien tapojen vastaisesti ja/tai jos jäsen on erotettu kurinpidollisin perustein Suomen Kennelliitto ry:stä ja/tai on viranomaisen toimesta todettu toimineen eläinsuojelulain vastaisesti, on oikeutettu erottamaan jäsen yhdistyksestä. Erotetulla jäsenellä on oikeus saada erottamisasia järjestön kokouksen ratkaistavaksi ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa saatuaan tiedon erottamisestaan. Eläinsuojelulain vastaisesti toimineella ja sen vuoksi erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta valittaa erottamisestaan.

10 §
Puhe- ja äänioikeutettuja ovat järjestön kokouksessa 15 vuotta täyttäneet, jäsenmaksunsa maksaneet varsinaiset henkilö- ja ainaisjäsenet sekä jäsenmaksunsa maksaneet jäsenyhdistykset.  Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistysten valtuuttamat edustajat. Edustajat varamiehineen valitaan jäsenyhdistyksen vuosikokouksessa.  Jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin alkavaa 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä. Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.).  Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja.

11 §
Järjestön asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavan puheenjohtajan lisäksi vähintään seitsemän (7) ja enintään 20 (kaksikymmentä) varsinaista jäsentä. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi. Hallituksen jäsenistä on erovuorossa lähinnä puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroiset valitaan arvalla ja  tämän jälkeen vuoron mukaan. Hallituksen valinnassa tulisi huomioida alueelliset ja muut seikat siten, että hallituksen jäsenet edustaisivat mahdollisimman laajasti eri jäsenyhdistyksiä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita avukseen keskuudestaan esityksiä valmistelevan ja juoksevia asioita hoitavan työvaliokunnan.  Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta jäsentä on paikalla.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, joka lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kirjallisesti joko sähköisten viestinten kautta tai postitse.  Hallitus voi kokoontua etäkokoukseen.  Hallitus voi kutsua toimikuntien puheenjohtajat hallituksen kokouksiin. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus voi antaa läsnäolo-oikeuden kokouksiin niille jäsenyhdistysten edustajille, joilla ei ole hallituspaikkaa. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

12 §
Järjestön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

13 §
Hallituksen tehtävä on näitä sääntöjä, järjestön kokousten tekemiä päätöksiä ja antamia ohjeita  noudattaen:

1. Johtaa järjestön toimintaa ja hoitaa sen taloutta ja omaisuutta
2. Edustaa järjestöä ja hoitaa järjestön taloutta ja omaisuutta ottaen huomioon, että järjestölle uskottuja lahjoituksia, testamentteja ja varoja käytetään näiden sääntöjen puitteissa, lahjoittajan tai testamentintekijän määräysten mukaisesti.
3. Kutsua järjestön jäsenet kokouksiin ja valmistaa kokouksille esitettäväksi määrätyt asiat, mm. edellisen kauden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto, seuraavan kauden tulo- ja menoarvio, vaalilautakunnan valinta ja esittää järjestön kokouksille muut niille kuuluvat asiat.
4. Valita sihteeri ja taloudenhoitaja ja muut tarpeelliset toimihenkilöt. Sihteeri ja taloudenhoitaja  voidaan valita hallituksen ulkopuolelta.
5. Tehdä aloitteita ja ehdotuksia järjestön kokoukselle sopiviksi harkitsemistaan toimenpiteistä, järjestön tarkoitusperien toteuttamiseksi.  7. Panna toimeen järjestön kokouksen päätökset.
8. Päättää jäsenten hyväksymisestä ja erottamisesta näiden sääntöjen 6 §:n, 8 §:n ja 9 §:n mukaisesti
9. Edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.
10. Päättää näiden sääntöjen 7§:n ja 8§:n asettamissa rajoissa uusien henkilöjäsenten hyväksymisestä
11. Valita valtuustoedustaja ja henkilökohtainen varajäsen Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n valtuustoon ja edustaja ja varahenkilö SKL-FKK:n yleiskokoukseen (joka 3. vuosi)
12. Hallituksen avuksi voidaan asettaa tarpeellinen määrä toimikuntia valmistelemaan ja hoitamaan niille annettuja tehtäviä.  Puheenjohtajat esittävät toimikuntien jäsenet hallituksen hyväksyttäviksi. Toimikuntien tulee noudattaa järjestön kokousten ja hallituksen niille antamia ohjeita sekä noudattaa Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:n vahvistamia kenneltoimintaa koskevia ohjeita.

14 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi alkaa 1. tammikuuta ja päättyy 31. joulukuuta. Tilit, toimintakertomus ja muut tarvittavat asiakirjat on lähetettävä toiminnantarkastajille kuluvan vuoden tammi-helmikuun aikana. Toiminnantarkastajien tulee antaa vuosikokoukselle osoitettu tarkastuskertomuksensa hallitukselle kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä.

15 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-, huhtikuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana. Ylimääräisiä kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

16  §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen laillisuuden toteaminen
3. Todetaan kokousedustajien äänivaltaisuus
4. Kokouksen järjestäytyminen: a) puheenjohtajan vaali b) sihteerin vaali c) pöytäkirjantarkastajien vaali d) ääntenlaskijain vaali
5. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen.
6. Esitetään toimintakertomus edelliseltä toimintakaudelta.
7. Esitetään tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, sekä päätetään tilien hyväksymisestä, sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
8. Hyväksytään toimintasuunnitelma kuluvaa toimintakautta varten.
9. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta.
10. Hyväksytään tulo-ja menoarvio kuluvaa toiminta- ja tilikautta varten.  11. Valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohta
12. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa, sekä heille henkilökohtaiset varamiehet, tarkastamaan kuluvan toiminta- ja tilikauden tilejä ja hallintoa.  13. Päätetään järjestön matkustussäännöstä  14. Valitaan hallituksen esittämien toimikuntien puheenjohtajat  15. Hyväksytään uudet jäsenyhdistykset tai yhdistyksen eroaminen  16. Käsitellään hallituksen vuosikokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet  17. Käsitellään jäsenen tai jäsenyhdistyksen esitykset, jotka on toimitettu hallitukselle kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä.  18. Käsitellään ja päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista, ottaen huomioon näiden sääntöjen 17 §:n ja yhdistyslain 24 §:n määräykset.  Kokouksen päättäminen

17 §
Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa siinä käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksessa päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään mennessä, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

18 §
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 19 ja 20 §:ssä mainituista asioista.

19 §
Näiden sääntöjen muutokseen vaaditaan järjestön kokouksen päätös, jota vähintään 2/3 annetuista äänistä on kannattanut. Muutosehdotukset on julkaistava kokouskutsussa ja hallituksen on ne lausunnollaan varustettuna esitettävä kokoukselle.

20 §
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vähintään ¾ äänten enemmistöllä annetuista hyväksytyistä äänistä kahdessa, vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on vuosikokous. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä kenneltoimintaa edistävään tarkoitukseen, purkautumisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaan.

21 § Muuten noudatettakoon mitä yhdistyslaissa säädetään.