Vuosikokouskutsu

VUOSIKOKOUSKUTSU

Suomen Terrierijärjestö ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään koronapandemiasta johtuvien kokoontumisrajoitusten vuoksi

ETÄKOKOUKSENA tiistaina 13.04.2021 klo 18:00-
PRH:n vaatima tekninen kokouspaikka:
Tuomarinkylän vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, 00690 Helsinki

Vuosikokoukseen ilmoittaudutaan sähköpostilla ennakkoon 06.04.2021 mennessä: sihteeri@terrierijarjesto.fi
Mikäli sähköpostiosoite ei toimi, voit ilmoittautuamyös osoitteessa stj.sihteeri@terrierijarjesto.fi

Ilmoittautumisen jälkeen osallistujat saavat n. viikkoa ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina. Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin ennen kokousta.

Jäsenyhdistysten edustajien valtakirjat on toimitettava STJ:n sihteerillä 6.4.2021 kello 16.00 mennessä sähköpostilla os.: sihteeri@terrierijarjesto.fi. Jäsenyhdistysten kokoukseen valtuutettujen edustajien sähköpostit on ilmoitettava etukäteen. Mikäli yhdistys on valtuuttanut useampia edustajia, on jokaisen edustajan sähköpostiosoite ilmoitettava etukäteen. Ilmoittautumisen jälkeen kukin edustaja saa n. viikkoa ennen lisäohjeet kokousosallistumisesta ja äänestystä varten sähköpostina.

Myös vuosikokousmateriaali toimitetaan ennakkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin noin viikkoa ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntömääräiset asiat ja valitaan hallituksen puheenjohtaja (valittu vuosille 2020-2021) kahdeksi vuodeksi ja erovuoroisten tilalle enintään 12 (kaksitoista) varsinaista jäsentä kahden vuoden toimikaudeksi niin, että hallituksessa on enintään 20 (kaksikymmentä) jäsentä.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi käsitellään ja päätetään seuraavista asioista:

Hallitus esittää, että käsitellään ja hyväksytään seuraavien rotujen jalostuksentavoiteohjelmat (JTO):
kääpiöbullterrieri 2022-2025 , JTO luettavissa: https://bin.yhdistysavain.fi/1603951/JtWIKasQT29FnuX8Ampc0V8gqi/K%C3%A4%C3%A4pi%C3%B6bullterrieri%20JTO%202021-2025.pdf

Hallitus esittää, että hyväksytään kääpiöbullterrieri-rodun JTO 2022-2025 ja PEVISA*) -ohjelma ajalle 1.1.2022-31.12.2025.

SYDÄN

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydänultra sisältäen sydänkuuntelun. Sydänultran alaikäraja on 18 kk.

SKL:n sydänultran lausunto ”A, TERVE – tutkimustulos on voimassa 24 kk.

SKL:n sydänultran tulos ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saanut koira tulee tutkia 12 kk kuluttua uudestaan eikä sen jälkeläisiä rekisteröidä ennen toista TERVE/AVOIN-tutkimustulosta.

AVOIN-tutkimustuloksen kaksi kertaa saanut voidaan yhdistää vain TERVE- tuloksen saaneen koiran kanssa.

SKL:n sydänultra tulos ”C” ja/tai MUU SYDÄNSAIRAUS -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

LAD, LP, PLL

Pentujen vanhemmilla tulee olla astutushetkellä Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD-, LP- ja PLL- geenitestilausunto/lausunnot.

Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD:n suhteen terveen koiran kanssa.

Jos koira on LP-geenin suhteen korkean riskin kantaja (LP/LP) tai kantaja (N/LP), se on paritettava LP:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.

Jos koira on PLL-geenin suhteen kantaja (N/PLL), se on paritettava PLL:n suhteen terveen (N/N) koiran kanssa.

Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-/LP-/PLL-kantajia, ei rekisteröidä. Geenitestaamatonta ulkomaista urosta käytettäessä on nartun oltava terve näiden edellä mainittujen sairauksien osalta.

Geeniperimältään terveen koiran vanhempien lausunnot on tarvittaessa esitettävä

PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025

Suomen Terrierijärjestö ry:n hallitus esittää, että käsitellään ja päätetään bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaesityksestä ajalle 1.1.2022 -31.12.2025 kahdesta eri vaihtoehdosta:

ESITYS 1.

Suomen Bullterrieriyhdistys ry:n hallituksen esitys rotuyhdistyksen vuosikokoukselle 13.03.2021 bullterrieri -rodun PEVISA-ohjelmaehdotukseksi 1.1.2022-31.12.2025.

BULLTERRIERI, PEVISA 2022-2025 -ohjelmaehdotus

LAD-geenitestitulos: toisella vanhemmalla täytyy olla ennen astutusta saatu geenitestitulos: terve.

Koiralla tulee olla ennen astutusta vähintään 12 kk iässä annettu sydäntutkimuslausunto.

Koiralle voidaan tehdä vähintään 12 kk iässä sydämen auskultaatiotutkimus. Mikäli sivuääntä ei kuulu, on auskultaatio voimassa 24 kk. Mikäli sivuääni kuuluu, on koiralle tehtävä ultraäänitutkimus.

Sydämen ultraäänitutkimus, joka ei osoita sairauden merkkejä (tulos A) on koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tutkimustulos B on voimassa 12kk, jonka jälkeen sydämen ultraäänitutkimus tulee uusia. Mikäli uusintatulos on A tai B, on se koiran lopullinen tulos, eikä auskultaatiotakaan tarvitse uusia. Tuloksen C saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Ulkomainen sydämen auskultaatiotutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei sivuääntä kuulu, kelpaa tai ulkomainen sydämen ultraäänitutkimuslausunto, josta ilmenee, ettei koiralla ole sydänsairauksia, kelpaa. 

Vaatimukset ulkomaiselle sydäntutkimukselle:
⁃                    tutkimus on eläinlääkärin suorittama
⁃                    koiran tunnistusmerkintä on näkyvissä
⁃                    koiralla ei ole todettu sydänsairautta

ROTUKOHTAINEN ERITYISEHTO:

LAD: ulkomaisista jalostusuroksista ja tuontisperman osalta hyväksytään sellaiset ulkomaiset tulokset, jotka koskevat samoja mutaatioita kuin rodulle tallennettavaksi hyväksytyt tulokset, vaikka testejä ei ole tehty Kennelliiton erikseen hyväksymässä laboratoriossa. Lausunnon mukana on kuitenkin oltava eläinlääkärin antama todistus näytteenotosta sekä tunnistusmerkinnän tarkastamisesta näytteenoton yhteydessä

Ulkomaisia tutkimattomia uroksia koskeva toistaiseksi voimassa oleva poikkeuslupa: Ei vaadita sydäntutkimuslausuntoa.

ESITYS 2.

Suomen Terrierijärjestön hallituksen bullterrieri -rodun PEVISA – ohjelmaesitys 1.1.2022-31.12.2025

LAD

Pentujen vanhemmilla tulee astutushetkellä olla Kennelliiton hyväksymän laboratorion (esim. Laboklin) LAD– geenitestilausunto/-lausunnot. Jos koira on LAD-geenin kantaja, on se paritettava LAD- geenin suhteen terveen koiran kanssa. Pentueet, joiden molemmat vanhemmat ovat LAD-kantajia, ei rekisteröidä. *

*LAD-geenitestaus JTT:n jo hyväksymä PEVISA, voimassa 1.7.-31.12.2021

SYDÄN

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta tehty sydämen auskultaatiotutkimus. Auskultaatiotutkimuksen alaikäraja on 12 kk. Tutkimus on voimassa 24 kk.
Mikäli koiralla kuuluu sivuääni, tai sydänkuuntelun tulos on epävarma, tulee koiralla olla ennen astutusta tehty sydänultra. Sydänultratutkimuksen alaikäraja 12 kk. SKL:n sydänultran lausunto ”A”, TERVE – tutkimustuloksen tai lausunto ”B”, AVOIN – tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläiset rekisteröidään.

SKL:n sydänultra tulos ”C” -tutkimustuloksen saaneen koiran jälkeläisiä ei rekisteröidä.

Sydänkuuntelua ei vaadita 24 kk välein koiralta, jolle on tehty sydämen ultraäänitutkimus yli 12 kuukauden iässä.
Ulkomaisia uroksia koskeva poikkeus:
Urokselle voidaan rekisteröidä kaksi pentuetta ilman PEVISA-ohjelman mukaisia terveystutkimuksia.

PEVISA-ohjelma on voimassa 1.1.2022-31.12.2025

Muut jäsenten 28.02.2021** mennessä hallitukselle esittämät asiat.

Esitykset on toimitettava sihteerille sähköpostitse osoitteeseen sihteeri@terrierijarjesto.fi.

TERVETULOA  KAIKKI  MUKAAN!

* PEVISA -ehdot edellyttävät voimassa olevaa JTO:a.

** Suomen Terrierijärjestö ry:n säännöt 17 §: ”Jäsenten kokouksessa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, tehköön siitä kirjallisen esityksen kuluvan vuoden helmikuun 28. päivään, jotta hallitus ehtii antaa siitä lausuntonsa.

Valtakirjat vuosikokouksessa

Yhdistyksen sääntöjen (10 §) mukaan äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi ääni kutakin 30 yhdistysjäsentä kohden, kuitenkin enintään viisi (5) ääntä Laskennan perusteena on jäsenten määrä edellisen kalenterivuoden lopussa (31.12.). Jäsenyhdistysten äänivaltaa voi valtakirjalla käyttää yksi tai useampi edustaja. Jäsenyhdistystä edustaa järjestön kokouksissa jäsenyhdistyksien valtuuttamat edustajat.

Huom! Rotuyhdistysten valtuuttamat henkilöt!

SKL:sta saadut paperit ovat nyt niputettuina.
Niissä on vuoden 2020 arvosteluja sekä silmälausuntoja eri roduista.
Mikäli haluatte saada ne yhdistyksille, ota yhteyttä sopiaksesi toimituksesta, sillä seuraava
mahdollinen läsnäolokokous minne voisin ne toimittaa saattaa olla vasta
vuoden päästä…
Olettehan tarkistaneet että SKL:llä on yhteystiedot kuka yhdistyksessänne vastaanottaa arvostelut ja terveystulokset..
Ota yhteyttä anne.eriksson@elisanet.fi tai soita 040 5614689 ,
voin ajellessani pudottaa ne pääkaupunkiseudulla haluamaasi paikkaan.
Arvosteluja ja silmälausuntoja on seuraavilta roduilta:
amerikankarvattomat, am.kääpiökettu., tenterfield, silkki, sealy, dandy, biewer, brassi, manssi, enkku.

TerriERI 2020: aikataulut julkaistu

TerriERI-näyttelyn aikataulut on julkaistu.

Hei TerriEriin osallistuja,
Enää reilu viikko kun tapaamme jälleen TerriErissä Vantaan Hakunilassa. Aiemmasta poiketen joudumme valitettavasti hieman hajauttamaan osallistujien telttoja kauemmaksi kaikista kehistä. Pyrimme myös pitämään turvaväliä niin telttapaikoilla kuin kehien reunoilla istujillakin ja toivomme teiltä pitkämielisyyttä ja joustoa näiden uusien järjestelyjen onnistumiseksi.Onneksi terrieriväki on aina ollut reilua porukkaa ja uskomme, että tämäkin isoksi kasvanut TerriEri viedään teidän kanssa onnistuneesti läpi.
Tervetuloa TerriEriin ja kaukohalataan kun taas tavataan!
ps. tiesitkö, että hymysi näkyy sen maskinkin läpi

HUOM! Koronan aiheuttaman pandemian takia olemme joutuneet tekemään muutamia poikkeusjärjestelyitä. Ohjeita joudutaan mahdollisesti vielä päivittämään 26.8. jälkeen kun viranomaiset ovat antaneet päivitetyt ohjeet tapahtumien järjestämiseen liittyen. Tutustu ohjeisiin huolella ennen näyttelyä. Tehdään tapahtumasta turvallinen meille kaikille ja pidetään huolta toisistamme!

Ohjeet täällä


Villi-juomat TerriErinäyttelyväelle tarjoaa suomalainen perheyritys Finn Spring

Terrier Weekend 2020

Hei terrieriväki!

Näyttelytoimikunta päätti kokouksessaan 12.6. että tavoitteena on edelleen järjestää Terrier Weekend -näyttelyviikonloppu 5.-6.9.2020. Odotamme Kennelliitolta sekä viranomaisilta tarkempia ohjeita ja tiedotamme asiasta seuraavan kerran 26.6. mennessä.

Terri-Eri 2019 tulokset / results

BEST IN SHOW
Tuomari Kvivesen Helge
1.bedlingtoninterrieri L’ End Show Metti Surprise At Glare,
om. Pykhtar Elena
2.irlanninterrieri Merrymac Goldfinger,
om. Hagström Rickard
3.airedalenterrieri Katherina’s Land Wish Me Luck,
om. Kemppainen Jukka
4.glen of imaalinterrieri Cairdiulacht Daibhi Macmiolmor,
om. Inkeri Johanna & Assinen Ann-Mari & Leivonen Janne 
Paras käyttöluokan koira
Tuomari Salminen Marja
1.saksanmetsästysterrieri Irvileuvan Sa Soma Siviä,
om. Rouhiainen Henna
2.sileäkarvainen kettuterrieri Chic Choix Who Cares Boomerang,
om. Kares Sari & Lehtiranta Henni
3.parsonrussellinterrieri Red Rock I Vonna Be A Rock Star,
om. Rastas Miia
4.borderterrieri Fieryfeet’s The Stump Jump,
om. West Susanne 
Paras veteraani
Tuomari Molin Ann-Christin
1.airedalenterrieri Big Lady’s Iron Duke, om. Von Koch Pia
2.borderterrieri Bohunt Serial Thriller, om. Mustonen Anna
3.cairnterrieri Rocco’s Collar Tango Obsession, om. Sipiläinen Anja
4.vehnäterrieriGeijes Cullen, om. Suokas Salla & Suokas Liisa 
Paras kasvattajaryhmä
Tuomari Pereguda Kateryna
1.valkoinen länsiylämaanterrieri Loving You, Ruokonen Sari &
Ruokonen Marko
2.skyenterrieri Finnsky, Dahlbom Thea & Kitti Carina
3.skotlanninterrieri Sirkiss, Huusari Sirpa
4.amerikanstaffordshirenterrieri Masterbolt, Metteri-Gold Kaisa
Paras pentu
Tuomari Corcoran Melanie
1.karkeakarvainen kettuterrieri Mad Maniac And The Beast,
om. Kitti Heli
2.valkoinen länsiylämaanterrieri Smash Divine Savannah,
om. Taipale Jaana
3.staffordshirenbullterrieri Faiter Knot In Highlign Heart,
om. Pylkkänen Niina
4.skyenterrieriFinnsky Zephyr, om. Viherlinna Ani 
Paras juniori
Tuomari Hasselgren Birgitta
1.airedalenterrieri High Voltages Vincent, om. Saarela Eija
2.irlanninterrieri Merrymac Goldfinger, om. Hagström Rickard
3.bedlingtoninterrieri Säfva’s Without You, om. Voutilainen Jutta
4.skotlanninterrieriSirkiss Stay Cool, om. Somero Tiina & Kropsu Kalle
Paras jälkeläisluokka
Tuomari Tonkson-Koit Helen
1.staffordshirenbullterrieri Wyowna Melbourne Storm,
om. Välinen Sanne
2.manchesterinterrieri Ruska-Ahon Oikea Missien Missi,
om. Partanen Joonas
3.kääpiöbullterrieri Arctic Glow Fairy Tale, om. Nousiainen Heidi

Kaikkien rotujen tulokset:
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/tulospalvelu/frmTuloksetRyhma.aspx?N=11336&R=1

Breed results
https://ilmoittautuminen.kennelliitto.fi/tulospalvelu/frmTuloksetRyhma.aspx?N=11336&R=1Terri-Eri 2019 PM

Huomio – Huomio – Huomio !!!!

Viimeiset hetket varmistaa osallistumisesi vuoden 2019 Terri-Eri -erikoisnäyttelyyn.

Ensimmäinen, edullisempi ilmoittautumisjakso päättyy jo torstaina 1.8. Online-ilmoittautuminen on mahdollista vielä 5.8. asti hieman kalliimmalla hinnalla. 

Näyttelyn nettisivut löytyvät osoitteesta http://www.showlink.fi/shows/terrieri19.
Otattehan yhteyttä, jos teillä on kysyttävää näyttelyyn liittyen. 

TerriERI 2019 -näyttelytoimikunnan puolesta,
Riitta Partalariitta.partala@gmail.comp. 0400 225 234

Linkki, josta pääset suoraan ilmoittautumiseen!
Ilmoittaudu!

Biewerterrieri -rodun rotuyhdistyksen perustava kokous 24.4.2019

KUTSU

Suomen Terrierijärjestö ry on hyväksynyt biewerterrieri -rodun rotujärjestön alaiseksi roduksi Suomen Kennelliiton esityksen mukaisesti  27.11.2018.

Rotujärjestö kutsuu kaikki biewerterrieri-rodusta kiinnostuneet ja rodun harrastajat rotuyhdistyksen perustavaan kokoukseen 24.4.2019.

Perustamiskokous järjestetään STJ:n vuosikokouksen jälkeen Helsingissä  keskiviikkona 24.4.2019, osoite:
Helsingin seudun kennelpiirin toimitila, Taiteentekijäntie 7, 00350 Helsinki. Kokouksessa on samalla on mahdollisuus tutustua STJ ry:n hallituksen jäseniin.